Quyết toán thuế

Quyết toán thuế:

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,…..

Quy trình quyết toán thuế được thực hiện như sau:

– Thu thập thông tin và tập hợp chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;

– Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;

– Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;

– Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;

– Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;

– Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;

– Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp;

– Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;

– Lập các báo cáo quyết toán thuế;

– Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;

– Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập quyết toán thuế. Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ. Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *