Dịch vụ kiểm toán độc lập

FICI có các kiểm toán viên chính đã tham gia các khoá học ACCA, ACPA,… đã từng tham gia, nghiên cứu và khảo sát thực tiễn công tác kế toán, kiểm toán và tư vấn quản lý tại các nước có nền tảng về lĩnh vực kiểm toán độc lập.

Các thành viên, lãnh đạo chủ chốt, kiểm toán viên chính của FICI đều có kinh nghiệm trên 15 năm thực tế làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán đã và đang thực hiện việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn chuyên ngành cho tất cả các loại hình tổ chức, doanh nghiệp.

1. DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI PHÍ, DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Mục tiêu của kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là giúp kiểm toán viên và Công ty kiểm toán đưa ra ý kiến về Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có được lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và quy định về quyết toán vốn đầu tư hiện hành, có tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan về quản lý đầu tư xây dựng, có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình và kết quả đầu tư hay không.

2. DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính là giúp tăng độ tin cậy của người sử dụng báo cáo tài chính. Để làm được điều đó, các kiểm toán viên cần đưa ra ý kiến về tính trung thực và trình bày hợp lý của báo cáo tài chính trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ngoài ra, mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy được những tồn tại, sai sót để khắc phục, nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị mình.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *