Tư vấn quản trị doanh nghiệp


Cùng ban giám đốc cải tiến, xây dựng mô hình tổ chức quản lý, xác định từng vị trí phòng ban chuyên trách trong doanh nghiệp, đồng thời thống nhất quy trình quản lý, quyền hạn, trách nhiệm cho từng vị trí đó.

Mô hình quản trị doanh nghiệp ở mỗi doanh nghiệp khác nhau là hoàn toàn khác nhau, để cải tiến, xây dựng được quy trình tối ưu thì cần có sự phối hợp giữa ban quản trị, ban giám đốc và nhà tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *